ALGEMENE VOORWAARDEN FiberCore Europe (SAMI Composites BV)
Versie d.d. juli 2023
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90788362
Download

 

A. Bepalingen betreffende de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de totstandkoming van een overeenkomst

 

1
Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden, het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard en/of het leveren van producten door FiberCore Europe (SAMI Composites BV), (hierna aan te duiden met: “FiberCore”), en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en FiberCore, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.2
De toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden wordt door FiberCore uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3
In het geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de tussen FiberCore en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

1.4
Afwijkingen dan wel wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de door FiberCore ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (rechts)personen, de bestuurders en de aandeelhouders van FiberCore, alsmede van de bestuurders en de (middellijke) aandeelhouders van de desbetreffende aandeelhouders en al diegenen die, al dan niet in dienstverband, voor FiberCore werken.

2
Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle mondelinge en/of schriftelijke offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van FiberCore zijn herroepelijk en komen na dertig (30) dagen te vervallen, de daarin opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders is vermeld.

2.2
In geval in de offerte, aanbieding en/of prijsopgave geen exacte prijs is bepaald, geldt dat FiberCore haar werkzaamheden op regiebasis zal verrichten. De Opdrachtgever dient in dat geval de prijs te betalen die op basis van nacalculatie zal worden bepaald op grond van de bij FiberCore gebruikelijke tarieven en methodes. Wanneer een richtprijs door FiberCore is afgegeven, dient te gelden dat deze richtprijs niet meer behelst dan een geheel vrijblijvende indicatie. De richtprijs kan onbeperkt worden over- en onderschreden.

2.3
De offerte, aanbieding of prijsopgave behelst een uitputtende opgave en omschrijving van de door FiberCore voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.

2.4
Opdrachtgever zal de door FiberCore uitgebrachte offerte, aanbieding of prijsopgave en de daarin vervatte kennis en ideeën van FiberCore uitsluitend benutten voor de afweging om al dan niet een overeenkomst met FiberCore aan te gaan.

2.5
FiberCore heeft het recht om alle door haar afgegeven prijzen, tarieven en dergelijke jaarlijks per 1 januari aan te passen.

3
Totstandkoming van de overeenkomst

3.1
De overeenkomst komt tot stand door middel van de door de Opdrachtgever getekende en door FiberCore retour ontvangen opdrachtbevestiging of doordat door FiberCore feitelijk uitvoering wordt gegeven aan hetgeen in de offerte/aanbieding is opgenomen.

3.2
Wijzigingen, afwijkingen en/of aanvullingen van de overeenkomst zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

B. Bepalingen betreffende opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden

 

4
Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden

4.1
Het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle opdrachten aan FiberCore tot het verrichten van werkzaamheden in de zin van artikel 7:400 lid 1 BW, zoals het verrichten van advies- of ontwerpdiensten.

4.2
De opdracht tot het verrichten van werkzaamheden door FiberCore betreft een inspanningsverbintenis.

4.3
De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

4.4
FiberCore zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zo veel als redelijkerwijs mogelijk is met de Opdrachtgever overleggen.

5
Aansprakelijkheid

5.1
Alle in het artikel 4 bedoelde opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door FiberCore, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bestuurders van FiberCore, alsmede degenen die voor of ten behoeve van FiberCore, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

C. Bepalingen betreffende opdrachten tot aanneming van werk

 

6
Opdrachten tot aanneming van werk

6.1
Het bepaalde in de artikelen 6 tot en met 9 is van toepassing op alle opdrachten aan FiberCore tot het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard in de zin van artikel 7:750 lid 1 BW.

7
Meer- en minderwerk

7.1
Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen van de overeenkomst;
b. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, voor zover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien;
c. ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
d. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; of
e. in de gevallen waarin verrekening van meer- en/of minderwerk in de overeenkomst is voorgeschreven.

8
Oplevering van een werk

8.1
FiberCore zal zich inspannen om de overeengekomen uitvoeringsduur zo veel als mogelijk in acht te nemen, echter deze termijn zal nimmer gelden als een fatale termijn. In geval van overschrijding dan wel dreigende overschrijding van de termijn zal FiberCore in overleg treden met de Opdrachtgever.

8.2
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig de volgende leden van dit artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd door de Opdrachtgever.

8.3
Tenminste één (1) week voorafgaand aan de dag waarop het werk naar het oordeel van FiberCore voltooid is, wordt de Opdrachtgever uitgenodigd om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming vindt plaats door de Opdrachtgever in aanwezigheid van FiberCore met als doel te constateren dat FiberCore het werk conform de overeenkomst heeft uitgevoerd.

8.4
Binnen acht (8) dagen na opneming dient de Opdrachtgever aan FiberCore schriftelijk mededeling te doen of het werk al dan niet is goedgekeurd. In het eerste geval met vermelding van eventuele kleine gebreken in het laatste geval met vermelding van de gebreken die de reden vormen voor onthouding van goedkeuring.

8.5
Kleine gebreken zullen nimmer een reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

8.6
Indien de Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na opneming schriftelijk mededeling doet conform het artikel 8 lid 4 dan wordt het werk geacht op de achtste (8e) dag na opneming te zijn goedgekeurd.

8.7
Wanneer de Opdrachtgever nalaat het werk op te nemen – ondanks de uitnodiging van FiberCore daartoe conform artikel 8 lid 3 – dan kan FiberCore bij aangetekende brief de Opdrachtgever voor een tweede keer uitnodigen om tot opneming van het werk over te gaan. Voldoet de Opdrachtgever wederom niet aan het verzoek om tot opneming over te gaan dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de datum van de eerste uitnodiging tot opneming. Voldoet de Opdrachtgever wel aan het verzoek dan is het bepaalde in artikel 8 lid 3 tot en met 8 lid 6 van overeenkomstige toepassing.

8.8
Het werk wordt in elk geval geacht te zijn goedgekeurd indien de Opdrachtgever het in gebruik neemt. De dag van ingebruikname van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of het betreffende gedeelte.

9 Gebreken

9.1
Opdrachtgever verliest elke aanspraak uit hoofde van een gebrek in het werk indien hij niet binnen veertien (14) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken FiberCore hier schriftelijk van op de hoogte heeft gesteld. De Opdrachtgever is gehouden om gedurende de uitvoering en oplevering van het werk nauwlettend toezicht en controle te houden op het werk zodat gebreken kunnen worden ontdekt.

9.2
In ieder geval komt elke rechtsvordering vanwege een gebrek in het werk vijf (5) jaar na oplevering van rechtswege te vervallen.

 

D. Bepalingen betreffende de koop en levering van gerede producten

 

10
Overeenkomst van koop van een gereed product

10.1
Het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 14 is van toepassing op alle overeenkomsten tussen FiberCore en de Opdrachtgever betreffende de koop en levering van roerende zaken (gereed product) in de zin van artikel 7:1 BW.

11
Aflevering van een product

11.1
De plaats en wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als moment van aflevering geldt het aanbieden van het product op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien Opdrachtgever het product niet in ontvangst neemt. De kosten van aflevering komen voor rekening van Opdrachtgever.

11.2
FiberCore zal zich inspannen om de overeengekomen levertijd zo veel als mogelijk in acht te nemen, echter deze termijn zal nimmer gelden als een fatale termijn. In geval van overschrijding van de levertermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden.

11.3
Het product is na aflevering voor risico van de Opdrachtgever.

11.4
Onverminderd het bepaalde in de wet, gaat de eigendom van het product pas over op de Opdrachtgever nadat hij heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens FiberCore uit hoofde van de overeenkomst.

11.5
Gedurende de tijd dat FiberCore als eigenaar van het product dient te worden aangemerkt, is de Opdrachtgever jegens FiberCore verplicht om het reeds afgeleverde product zorgvuldig te behandelen en het product niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven anders dan in het kader van normale bedrijfsvoering noodzakelijk is.

12
Klachten

12.1
De Opdrachtgever is gehouden om binnen vierentwintig (24) uur na aflevering van een product mededeling te doen aan FiberCore van die gebreken die bij aflevering door hem zijn geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd zouden kunnen worden.

12.2
Het bepaalde in artikel 9 lid 1 is ook op de overeenkomst van koop tussen FiberCore en Opdrachtgever van toepassing.

 

E. Bepalingen welke van toepassing zijn ongeacht de aard van de overeenkomst

 

13
Overige bepalingen

13.1
Het bepaalde in de artikelen 14 tot en met 19 is van toepassing op alle opdrachten voor het verrichten van werkzaamheden en/of het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, dan wel op overeenkomsten tot koop.

14
Betaling

14.1
Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, in Euro’s, door middel van storting ten gunste van een door FiberCore aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

14.2
Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde fatale termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente vermeerderd met twee (2) procentpunten verschuldigd tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige rechten en vorderingen van FiberCore op grond van deze overeenkomst en de wet. Indien Opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van FiberCore ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.

14.3
Kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent (15%) van het te vorderen bedrag met een minimum van € 1.500,00 (zegge: vijftienhonderd Euro).

15
Intellectuele eigendom en know how

15.1
FiberCore behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en (geheime) know how, die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever.

15.2
Alle rechten van intellectuele eigendom en know how die tijdens de al dan niet gezamenlijke uitvoering van de werkzaamheden ter kennisname komen van partijen dan wel tot stand komen of verworven worden of kunnen worden, komen uitsluitend toe aan FiberCore. Voor zover nodig draagt de Opdrachtgever hierbij alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan bij de gezamenlijke uitvoering van de werkzaamheden hierbij (bij voorbaat) over aan FiberCore, welke overdracht hierbij door FiberCore (bij voorbaat) wordt aanvaard.

15.3
Indien de al dan niet gezamenlijke uitvoering van de werkzaamheden zou leiden tot resultaten die zich zouden lenen voor de aanvraag van een octrooi, heeft uitsluitend FiberCore het recht om op haar naam en voor haar eigen rekening octrooi aan te vragen. Opdrachtgever is gehouden FiberCore alle medewerking te verlenen bij het indienen van een octrooiaanvraag. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn partijen verplicht elkaar wederzijds te informeren ter zake vermoedens van octrooibare resultaten.

15.4
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in dit artikel 15 bedoelde rechten en know how, al dan niet met inschakeling van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FiberCore, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Over de inhoud van de tussen partijen tot stand gekomen opdracht(en) of overeenkomsten doen geen van partijen mededeling aan derden. Partijen staan ervoor in dat het bepaalde in dit artikel 15 zal worden nageleefd door de door of namens die partij ingeschakelde derden waaronder werknemers.

15.5
In alle gevallen geldt dat de Opdrachtgever niet gerechtigd is gebruik te maken van door FiberCore opgestelde rapporten, berekeningen, adviezen, ontwerpen en andere auteursrechtelijk beschermde zaken vooraleer de door ter zake aan FiberCore verschuldigde vergoeding volledig zal zijn voldaan. In geval van ongeoorloofde gebruikmaking verbeurt de Opdrachtgever aan FiberCore een boete van € 10.000,00 (zegge: tienduizend Euro) voor iedere dag dat het ongeoorloofd gebruik voortduurt, onverlet het recht van FiberCore op vergoeding van haar werkelijk geleden schade en haar overige rechten op grond van de overeenkomst en de wet.

16
Schorsing, voortijdige beëindiging, opzegging

16.1
De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In geval de Opdrachtgever op grond van dit lid de overeenkomst opzegt, heeft FiberCore recht op betaling van de volledige prijs vermeerderd met de kosten die FiberCore als gevolg van het niet voltooien heeft moeten maken, verminderd met de door FiberCore bespaarde kosten als gevolg de voortijdige beëindiging en vermeerderd met een extra vergoeding van 10 procent (10%) van de volledige prijs die op grond van de overeenkomst verschuldigd is dan wel zou zijn geweest. Laatstgenoemde extra vergoeding is niet verschuldigd indien de overeenkomst wordt opgezegd wegens zwaarwichtige redenen die aan FiberCore zijn toe te rekenen.

16.2
FiberCore is bevoegd de overeenkomst te ontbinden in geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling, schuldsanering en/of faillissement van de Opdrachtgever dan wel in geval van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever – indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven – dan wel van enig andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet vrijelijk meer over zijn vermogen kan beschikken. In dergelijke gevallen komt de Opdrachtgever geen recht op vergoeding en/of schadevergoeding toe. In geval FiberCore op grond van dit lid de overeenkomst ontbindt, heeft zij – onverminderd haar overige rechten en vorderingen op grond van de wet – recht op betaling van de volledige prijs vermeerderd met de kosten die FiberCore als gevolg van het niet voltooien heeft moeten maken, verminderd met de door FiberCore bespaarde kosten als gevolg de voortijdige beëindiging.

16.3
Gedurende de tijd dat de Opdrachtgever in verzuim verkeert ter zake haar betalingsverplichtingen of enige andere verplichting uit hoofde van de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), is FiberCore gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Voorzieningen die FiberCore als gevolg daarvan moet treffen alsmede de schade die FiberCore mogelijk als gevolg daarvan lijdt worden door de Opdrachtgever aan FiberCore vergoed.

17
Aansprakelijkheid

17.1
Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van FiberCore of haar leidinggevende ondergeschikten, is FiberCore’s totale aansprakelijkheid uit hoofde van en tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde – inclusief eventuele garantie- en vrijwaringsverplichting – beperkt tot directe schade en maximaal tot de hoogte van het bedrag dat FiberCore door haar verzekeraar ter zake vergoed krijgt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van FiberCore beperkt tot het bedrag dat door de Opdrachtgever is betaald uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst met een maximum van € 500.000.

17.2
FiberCore is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder het voormeld begrip indirecte schade dient (onder meer maar niet uitsluitend) begrepen te worden: gevolgschade, omzetverlies, productieverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade.

17.3
De Opdrachtgever vrijwaart FiberCore en/of de door FiberCore bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door FiberCore geleverde producten en/of materialen.

17.4
Enige (garantie)aanspraak vanwege gebreken in het geleverde komt te vervallen indien:

a. aan het uitgevoerde werk en/of de geleverde goederen andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was;
b. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FiberCore door derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht;
c. de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en/of onderhouden; of
d. de Opdrachtgever niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen jegens FiberCore.

18
Rechts- en forumkeuze

18.1
Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en FiberCore is uitsluitend Nederland recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

18.2
Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam.