Algemene technische beschrijving

De SUREbridge-methode is een innovatief concept waarbij de constructieve capaciteit van de brug wordt vergroot. Dit gebeurt door een lichtgewicht composiet paneel d.m.v. mortel schuifvast te verbinden aan de bestaande brug. Dit kan eventueel in combinatie met (voorgespannen) koolstofwapening aan de onderzijde van de brug. Door deze maatregelen worden zowel de drukzone als de trekzone versterkt. Weliswaar neemt de constructiehoogte enigszins toe maar dit vergroot de draagkracht van de brug bijna met een factor 2. Ook kan de brug in geringe mate worden verbreed, bijvoorbeeld voor een voet- of fietspad.

Slopen van de bestaande constructie is niet nodig (duurzaam) en de uitvoeringstijd van deze methode is kort (minimale hinder). De versterkte constructie kan weer 30 tot 50 jaar mee en voldoet aan de hedendaagse eisen qua belasting.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van het SUREbridge systeem:

De montage
Voor het aanbrengen van het SUREbridge-systeem wordt eerst het bestaande asfalt verwijderd totdat de bovenkant van de bestaande betonbrug blootligt. Met inachtneming van een tussenruimte, wordt vervolgens het composiet dek op stelbouten geplaatst. Dit dek heeft aan de onderzijde een ruwe laag ten behoeve van de schuifvaste aanhechting met de mortel. Tot slot wordt de tussenruimte geïnjecteerd met mortel. Deze is dermate vloeibaar, sterk en krimp-arm, dat deze de tussenruimte volledig opvult.

In gevallen waarin de bestaande brug is voorzien van een asfaltlaag, levert het weghalen hiervan een besparing van bouwhoogte en eigengewicht.

De doorsnede van de met composiet overlaagde brug wordt hieronder getoond.

Een nieuwe – snelle, lichtgewicht – manier van overlagen
Het overlagen van bruggen is een reeds bestaande en in Nederland al vaker toegepaste techniek. Dat ging echter altijd om overlagingen met beton. Constructief werkt dat vergelijkbaar met het SUREbridge systeem, echter met als verschillen:

  • Een overlaging met composiet is veel lichter dan met beton. Bij het weghalen van de bestaande asfaltlaag is het systeem zelfs vrijwel gewichtsneutraal. Er is dan dus geen extra versterking nodig, om de versterking zelf te dragen;
  • In SUREbridge wordt de bovenzijde van de overlaging gevormd door het composietpaneel. Hierdoor wordt het onderliggende beton beschermd tegen (verdere) indringing van dooizouten;
  • Doordat het SUREbridge systeem deels prefab is, is het sneller aan te brengen;
  • Het composiet-paneel van SUREbridge kan in geval van steunpuntsmomenten (dus met de trekzone aan de bovenkant van de brug in plaats van aan de onderkant) ook in de trekzone worden toegepast.

Rekentool
Omdat iedere brug anders is en ook het composietpaneel voor de overlaging op maat gemaakt wordt, is er een rekentool ontwikkeld. Hierin kunnen de eigenschappen van de bestaande brug worden ingevoerd, alsook die van de composiet-overlaging al dan niet in combinatie met de koolstofversterking aan de onderzijde. Hiermee kunnen constructeurs snel en eenvoudig de met SUREbridge te behalen constructieve versterking bepalen. Deze rekentool is gevalideerd met 1-op-1 tests.

1-op-1 tests
SUREbridge als innovatietraject is afgerond en is beproefd en gevalideerd in meerdere 1-op-1 tests. Ook zijn in consortium-verband en in nauwe samenwerking met Hogeschool Windesheim Zwolle tal van uitvoeringsproeven gedaan.

Deze uitvoeringsproeven kwamen qua grootte, omstandigheden, materiaal en materieel overeen met de situatie in de praktijk. Deze proeven hebben de uitvoerbaarheid van het systeem aangetoond. Bovendien bleek dat het systeem niet direct kwetsbaar is voor uitvoeringsfouten – het concept is in zijn geheel zeer robuust. Het is nu gereed voor doorontwikkeling tot een voor iedereen toepasbare technologie. Er wordt momenteel gewerkt aan de eerste toepassing van SUREbridge in Nederland op het project “Toeslagweg Hardenberg”.

Milieuwinst
Een groot voordeel van het toepassen van SUREbridge bij het renoveren van een brug ligt in milieuwinst. Het niet hoeven slopen van een bestaande brug, en het voorkomen van de aanleg van een geheel nieuwe brug inclusief fundering, levert al een aanzienlijk milieuvoordeel. Bovendien wordt veel minder beslag gelegd op de financiële middelen van de brugbeheerder omdat een uitvoering met SUREbridge aanzienlijk goedkoper is dan de bouw van een volledig nieuwe brug, inclusief alle bijkomende zaken.

Een composiet dek voegt bovendien tegen een relatief geringe milieubelasting veel draagkracht toe aan een bestaande brug. Daarnaast hebben onderzoeken aangetoond dat juist het verkeer zorgt voor grote negatieve impact op de CO2-emissie van een bouwwerk. Dit wordt met deze bouwmethode zo veel als mogelijk voorkomen.

Minder hinder
Ook wordt maatschappelijke schade (bijv. overlast voor bewoners door omrijden) tot een minimum beperkt omdat de uitvoeringsduur van een SUREbridge project een aanzienlijk kortere doorlooptijd kent. Met een afsluiting van 4 tot 6 weken is de verkeershinder minimaal. De sloop en bouw van een nieuwe brug zou een veel langere tijd in beslag nemen.